Datele cu caracter personal (DCP) cum sunt: nume, prenume, număr de telefon și adresa de corespondență și altele conținute de comunicările între părți, informările, notificările, reclamațiile, cererile, ofertele și alte informații despre produse și servicii, plățile, livrările etc., în format electronic sau tipărit, se consideră că este dat consimțământul în mod liber, explicit, neechivoc și expres, de către persoanele vizate, în temeiul Legii 677/2001 și Regulamentul (UE) 679/2016 privind prelucrarea DCP, fie că datele respective au fost solicitate de către operator sau puse la dispoziție din proprie inițiativă, de către persoanele vizate.

DCP vor fi prelucrate numai în scopurile pentru care au fost puse la dispoziție de către persoanele vizate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate și nu vor fi divulgate niciunei persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau alt organism care nu au autoritate în îndeplinirea acestor scopuri.
În calitate de persoană vizată aveți dreptul:

  • de a ne solicita, accesul la datele cu caracter personal furnizate, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
  • de a vă retrage consimţământul în orice moment, dar nu e afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
  • de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

Contact responsabil cu protecţia datelor: [email protected]